1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Crejaweb.be. De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van Crejaweb.be. Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in 30 dagen na bekendmaking ervan op de Crejaweb.be en/of aan de klant zelf. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen– de overeenkomst neemt dan een einde op de 30e dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant.

2. Offerte en overeenkomst 2.1. De door Crejaweb.be gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Crejaweb.be is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Crejaweb.be daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Crejaweb.be tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 2.1. Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden. Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

3. Betalingsmodaliteiten Voorschot – Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 50% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Oplevering – In de overeenkomst kunnen specifieke deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien. De klant moet uitdrukkelijk toestemming geven om de website (geheel of gedeeltelijk) on-line te plaatsen. Prijsherzieningsclausule – Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden. Termijn van betaling – Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste veertien dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Crejaweb.be kenbaar gemaakt te worden. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. De vordering tot betaling van de interesten (en/of de forfaitaire schadevergoeding) is verjaard indien de betaling ervan niet wordt gevraagd binnen zes maanden na de datum waarop het saldo van de hoofdsom werd betaald. Eigendomsvoorbehoud – Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt Crejaweb.be het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen. Uitdrukkelijk ontbindend beding – Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat Crejaweb.be niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten van het opvolgingsabonnement te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment. Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan Crejaweb.be, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven.

4. Opzegtermijn Voor alle producten en diensten die Crejaweb.be levert, geldt een minimale opzegtermijn van 2 maanden voor facturatie datum. Dit dient steeds op een schriftelijke manier te gebeuren, en is enkel geldig wanneer er een bevestiging vanuit Crejaweb.be wordt verstuurd.

5. Aansprakelijkheid Crejaweb.be is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Crejaweb.be blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart Crejaweb.be voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Crejaweb.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Crejaweb.be ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door Crejaweb.be zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers (bv. via CMS). Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Crejaweb.be is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Crejaweb.be biedt de websites uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze on line te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. Crejaweb.be kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem. Crejaweb.be is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Crejaweb.be oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Crejaweb.be de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Crejaweb.be en de eigenaars van deze sites. 6. Bewijs – Zowel Crejaweb.be als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel. 7. Klachten – Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan Crejaweb.be. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden. 8. Licenties en externe kosten – Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de klant. De informatie die Crejaweb.be hierover verstrekt is louter indicatief.

8.De betaling van je bestelling gebeurt via Bancontact met de derde partij plugin Mollie, of via bankoverschrijving.

De verkoopsprijzen op de website worden vermeld in euro en zijn inclusief BTW , tenzij anders vermeld. Crejaweb.be heeft het recht de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd na je aankoop een product wordt afgeprijsd, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

Crejaweb.be doet zijn uiterste best om productomschrijvingen en fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te plaatsen. Informatie over de artikelen  zijn altijd indicatief en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over het aanbod door een mailtje te sturen.